KHÓA SPRING BOOT JPA HIBERNATE OFFLINE – ANYTIME

KHÓA SPRING BOOT JPA HIBERNATE OFFLINE – ANYTIME ⏰Thời gian học: T2->T7 (anytime 9AM -5PM) ** ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate ** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container ** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation ** Thực hành Đa ngôn ngữ ** Thực hành Upload/Download ** Thực hành Spring …

[Ngày 7-9-2019] KHAI GIẢNG KHÓA SPRING BOOT JPA HIBERNATE OFFLINE

KHAI GIẢNG KHÓA SPRING BOOT JPA HIBERNATE OFFLINE ⏰Thời gian học: T7 từ 2PM-6PM (chiều) **ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate ** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container ** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation ** Thực hành Đa ngôn ngữ ** Thực hành Upload/Download ** Thực hành Spring …

[ 02-08-2019 ] KHÓA JAVA WEB / HTML CSS SERVLET JSP

**KHÓA JAVA WEB / HTML CSS SERVLET JSP – MVC DESIGN OFFLINE 📣Lịch Học tối T4 -T6 từ 7.30-9h30 📣Thời lượng: 20 buổi 📣Học phí: 2.800.000đ ✔PHẦN 1: HTML/CSS Căn bản và Thực Hành ✔PHẦN 2: SERVLET, FILTER, COOKIE, SESSION và Thực Hành ✔PHẦN 3: JSP, EL, JSTL và Thực Hành ✔PHẦN 4: MVC …

[ 17-07-2019 ] KHAI GIẢNG JAVA WEB

**KHÓA JAVA WEB / HTML CSS SERVLET JSP – MVC DESIGN OFFLINE 📣Lịch Học tối T4 -T6 từ 7.30-9h30 📣Đăng ký online qua fanpage hoặc 0986 983 766 📣Thời lượng: 20 buổi 📣Học phí: 2.800.000đ 📣Thời gian: tối T4-T6 từ 7.30-9h30 ✔PHẦN 1: HTML/CSS Căn bản và Thực Hành ✔PHẦN 2: SERVLET, FILTER, COOKIE, SESSION …

15-03-2019 KHÓA JAVA WEB / HTML CSS SERVLET JSP – MVC DESIGN OFFLINE

**15-03-2019**KHAI GIẢNG** **KHÓA JAVA WEB / HTML CSS SERVLET JSP – MVC DESIGN OFFLINE **Lịch Học Chiều T4 – T6 từ 4h – 6h 📣Đăng ký online qua fanpage 📣Đi theo nhóm giảm theo số lượng học viên 100k/1 người 📣Thời lượng: 20 buổi 📣Học phí: 2.800.000đ 📣Thời gian: Chiều thứ T4 và T6 từ …

[Ngày 09-03-2019] KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE

KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE ⏰Thời gian học: T7 từ 9h-12h (sáng) **ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate ** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container ** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation ** Thực hành Đa ngôn ngữ ** Thực hành Upload/Download ** Thực hành Spring Hibernate …

KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE

KHAI GIẢNG KHÓA SPRING JPA HIBERNATE OFFLINE 🔔LIXI từ 500.000đ cho mỗi học viên ⏰Thời gian học: T7 từ 2h-6h (chiều) **ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate ** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container ** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation ** Thực hành Đa ngôn ngữ ** Thực …

KHÓA JAVASCRIPT CHO BEGINNER

⏰Thời gian T7 (Tối 7h30-9h30) ———————— **ND: Javascript, HTML DOM, AJAX, JSON, JQUERY, ANGULARJS 1x + Javascript (2 buổi) ++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và Thực hành ++ OOP: class, object, callback + HTML DOM JS (1 buổi) ++ Sử dụng DOM ++ Event Listener + JSON, AJAX, JQUERY (2 buổi) …

KHÓA JAVA CORE + SQL OFFLINE CHO BEGINNER

KHÓA JAVA CORE + SQL OFFLINE CHO BEGINNER] 🔔LIXI TẾT 200.000đ – 400.000đ cho tất cả học viên. ⏰Thời gian T2 và T4 (Tối 7.30 -9.30) ———————— **ND: Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design, Project tổng hợp + Java cơ bản (12 buổi): ++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và …