[Mở Lớp Offline T10] KHÓA HỌC JAVA Web BACKEND
———-
Khai giảng: 4/10/2022
Thời gian: T3,5,7 từ 7h – 9h tối
Học phí 7.000.000 đ / 3 khóa
Tài liệu: Video, Code mẫu, người hỗ trợ online
Thời gian: 4 tháng
Cơ sở: #14 Trần phú, Hà Đông, HN hoặc ở xa học qua zoom
———-

Khóa 1 – JAVA CORE & SQL

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu JAVA.

Mục Tiêu Khóa Học:

+ Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
+ Sử được tốt Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình service/dao phân chia lớp.
+ Sản phẩm backend Java, Swing và SQL phần mềm quản lý

Nội Dung Học:

Phần I: Java cơ bản
+ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
+ OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract
+ File
+ Exception, Anonymous, Thread
Phần II: SQL cơ bản
+ CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query
+ Phân tích bảng theo OOP Java
Phần III: Java nâng cao
+ List, Set, Map
+ JDBC
Phần IV: Thực hành
+ Đồ án cuối khoá

Khóa 2 – JAVA WEB SERVLET/JSP/JDBC
  • Khóa học qua lý thuyết web servlet căn bản phần chính trong 6 buổi (HTML, CSS, Servlet, Filter, Session vs Cookie, JSP và MVC)

JAVA LEVEL 3 – SPRING FRAMEWORK (MVC, Boot, JPA, Security, REST)
  • Học Offline (3.600.000 đ) Khai giảng: 15/11/2022