KHAI GIẢNG KHOÁ JAVA WEB ngày 2/4/2021 (Học tối 3 và 5 từ 7.15 – 9.15) 

KHAI GIẢNG KHOÁ SPRING FRAMEWORK ngày  4/5/2021 (Học tối 3 và 5 từ 7.15 – 9.15) 

Học Online vời video, code mẫu và giảng viên hỗ trợ hàng ngày: 

https://www.facebook.com/trungtamjava/posts/2092769944191549

I -JAVA CORE + SQL
II – JAVA WEB SERVLET/JSP + HTML/CSS
III – SPRING MVC BOOT + JPA HIBERNATE + API + SECURITY  (khai giảng 4/5/2021)
IV – JAVASCRIPT + REACT 
V – SPRING CLOUD
VI – FULLSTACK 
  • FULL Java/Javascript STACK 8.000.000 đ / 4 khóa I, II, III, IV (Java + Servlet + Spring + Js React)
———————–
– Thời gian: T2 đến T7 từ 14h tới 21h30 tối.
– Online: https://jmaster.io