Khóa học Java Web với Spring REST, JPA, JWT, Docker, Security
 • Khai giảng9/12/2023
 • Lịch học: 
  • Thứ 7 gồm 2 ca Sáng học 9 – 11 AM – Chiều thực hành 2 – 4 PM
 • Thời gian: 2.5 tháng
 • Học phí: 4.800.000 đ
 • Ưu đãi nhóm/ctv: 200.000đ / bạn
 • Các hình thức học:

Đây là kiến thức Java Backend làm web service cần nắm để đi làm. Hoàn thiện theo các project khi học ra.

 • Project 1: Một trang web bán hàng gồm quản trị admin và client (Spring Boot, JPA Query, Scheduler, AOP, REST API, Security, Docker, Triển khai lên server)
 • Project 2: Quản lý điểm sinh viên (Spring Boot, REST API, JPA Relation, Email Template)
 • Project 3: Thực hành Quản lý phòng ban công ty (Spring MVC, JPA Query, Thymeleaf)
 • Project 4: Triển khai project lên docker, server cloud, trỏ tên miền
 • Project 5: Tạo micro service với phân tách nhiều project nhỏ, gọi API qua openfeign hoặc kafka.

LIÊN HỆ NGAY:


YÊU CẦU KHÓA HỌC

 • Java Core, JDBC, SQL, HTML / CSS cơ bản

Nội dung chia làm 2 Khóa nhỏ:
 • Khóa 1: SERVLET/JSP
  • Frontend và Backend Architecture
  • Servlet: URL mapping & HTTP method
  • JSP và mô hình MVC với RequestDispatcher
  • Filter & Cookie và Session
  • Servlet Listener
 • Khóa 2: NỘI DUNG HỌC SPRING
Spring Framework
Spring Framework

Phần 1: Spring BOOT MVC

 • Design Pattern: (MVC) model-controller-view
 • Request mapping, data binding, upload/download
 • Xử lý phần giao diện Thymeleaf
 • Đa ngôn ngữ, Interceptor
 • Form Validation
 • Thực hành Project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng cấu trúc trang admin dashboard

Phần 2: SPRING JPA với SQL Database

 • Entity class, DTO class, Service, Repository
 • Phân tích và viết các Quan hệ Entity như @ManyToMany,…
 • Viết JPQL, Phân trang, JPARepository, Fetch Lazy, Eager, Casecade, Audit
 • CRUD Từ view – controller – service – repository – db và ngược lại
 • Viết câu lệnh JPQL báo cáo tùy biến
 • Thực hành project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng các lớp entity, JPARepository, phân trang, kết hợp giao diện.

Phần 3: SPRING RESTful webservice, Swagger

 • Thực hành viết các Rest API Controller
 • Test với Postman
 • Sử dụng OpenAPI để mô tả API của hệ thống
 • Gọi API với RestTemplate
 • Thực hành project 2: Quản lý sinh viên. Viết các API Restful

Phần 4: Spring mail, scheduler, AOP, Interceptor

 • Spring Scheduler (cron)
 • Setup email Server (Gmail) to send email from web
 • Sử dụng AOP để chèn thêm logic cắt ngang
 • Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3

Phần 5: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method

 • Authentication (xác thực) với Spring Form & JWT
 • Authorization (phân quyền) với Role và Method
 • Thực hành project 3:  Website shop bán hàng, Áp dụng security

Phần 6: Spring Cache, Spring Kafka

 • Sử dụng Spring Cache để tăng hiệu suất tải dữ liệu
 • Sử dụng Kafka để giao tiêp giữa các hệ thống micro service springboot
 • Hoàn thiện Project 3: Website bán hàng, phân tách module

Phần 7: Deploy Docker, Cấu hình domain

 • Tạo images và chạy container trong docker.
 • Thực hành triển khai project lên docker
 • Cài đặt môi trường máy ảo Ubuntu và docker.
 • Triển khai server và trỏ tên miền.
 • JUnit