KHÓA JAVASCRIPT + REACT FRAMEWORK (WEB & APP) CHO BEGINNER

————————
Javascript, HTML DOM, AJAX, JSON, REACT JS, REACT NATIVE
✔Javascript cơ bản
++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
✔ Javascript nâng cao & HTML DOM
++ Class, Callback, closure,Module, Import/Export, Promise, Async/Await
++ DOM Interface, Event Listener
✔ JSON, AJAX
++ AJAX, JSON
++ Fetch API
✔ REACT JS WEB
++ Component design
++ State & Props
++ Route, Form
++ Security
++ Upload file
** Kết nối backend CRUD SPRING API + REACT PROJECT

✔ REACT NATIVE
++ Expo Mobile App
++ Làm App tin tức, shop bán hàng.


** Kết quả: 
+ Hiểu cấu trúc JS vận dụng trong HTML 
+ Sử được cách gọi API
+ Sử dụng React Framework làm web và expo React Native App

——–LỚP OFFLINE CUỐI TUẦN
Tổng số: 16 buổi – Khai giảng 5/9/2020
Thời gian học: T7 (Chiều 2h – 6h)
Học phí: 3.600.000 đ
Khuyến mại: Giảm theo SL đi nhóm
Hotline: 0986 983 7 6 6
Địa điểm: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

——–LỚP OFFLINE CHIỀU TRONG TUẦN T2 tới T6
Thời gian học tối đa 3 tháng offline tại trung tâm với hỗ trợ thầy.
Học phí: 2.800.000 đ

——–LỚP ONLINE
Thời gian học hỗ trợ tối đa 3 tháng kèm nhóm code, call và teamviewer
Xem video online tại nhà.
Học phí: 2.000.000 đ.