Khóa Học Thực Hành SPRING CLOUD MICROSERVICE, OAuth 2 và React Js (Version 2020.0.4)

Đối tượng học: Giành cho bạn đã thành thạo spring boot và muốn tìm hiểu kiến trúc microservice cao cấp cho con đường DEVOPS

Học phí: 2.000.000 đ

Đăng ký tại đây

Nội dung học:

1. Thiết lập mô hình các module microservice dùng spring cloud (Gateway, Discovery, Log, Monitor, Service Micro, Config, Load Balance, Zipkin, Circuit Breaker)

2. Thiết lập đăng nhập OAUTH 2 TOKEN JWT

3. Thực hành Các Microservice xây dựng tính năng api 

4. Thực hành hoàn thiện projectsvới client viết bằng React JS (Login, và truy vấn dữ liệu từ các microservice qua gateway và xác thực bằng JWT)

4. Thực hành hoàn thiện projectsvới client viết bằng React JS (Login, và truy vấn dữ liệu từ các microservice qua gateway và xác thực bằng JWT)

5. Deploy triển khai dự án lên Google Cloud sử dụng Docker

6. Cập nhật các phiên bản mới thường xuyên hơn.

Đăng ký tại đây