KHÓA SPRING BOOT JPA HIBERNATE OFFLINE – ANYTIME
⏰Thời gian học: T2->T7 (anytime 9AM -5PM)
** ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate
** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container
** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation
** Thực hành Đa ngôn ngữ
** Thực hành Upload/Download
** Thực hành Spring Hibernate
** Thực hành RESTFUL
+ SPRING BOOT (5 buổi)
** Thực hành Boot configuration
** Thực hành Thymleaf
** Thực hành Spring JPA
+ SPRING JPA Hibernate (3 buổi)
** Thực hành Câu lệnh HQL, Criteria, Native SQL
+ SPRING SECURITY (1 buổi)
** Thực hành cấu hình Security
+++ Đồ án cuối khoá (3 buổi)
** Tổng hợp thực hành project Website quản lý bán hàng.
———— NÂNG CẤP SPRING CLOUD ———-

——–KHÓA SPRING——-
⏰ Ngày khai giảng: anytime
⏰Tổng số: 20 buổi thực hành
⏰Thời gian học: T2->T7 từ 9AM-5PM
🔔 Học phí: 4.000.000 đ.
🔔 Địa điểm học: Toà Fodacon, 16 Trần Phú (đối diện HV an ninh)