Java Cơ Bản

Khoá học lập trình Java cơ bản. Giới thiệu đặc điểm, cấu trúc, câu lệnh, và các ứng dụng thực tế.

Java Nâng Cao

Lập trình Java nâng cao J2EE. Bao gồm Servlet, JSP, JDBC, Generic, Collections, Java Network và Java Thread.

Database SQL

SQL cơ bản và nâng cao. Bao gồm các câu lệnh SQL, Join, Transaction, Stored Procedure và SQL Functions.

Present Framework

Kỹ năng cần thiết về ngôn ngữ lập trình lớp giao diện. Gồm có HTML, CSS, Javascript, Jquery, Ajax.

Java Web FrameWork

Khoá học lập trình Java Web chuyên nghiệp. Sử dụng các Framework trong công việc Spring Framework và Struts

JPA Framework

Hỗ trợ thiết kế hướng đối tượng với cơ sở dữ liệu. Sử dụng thư viện Java Persistence API (JPA) như Hibernate, MyBatis…

NoSQL

Bổ sung kiến thức về NoSql. Làm việc với hệ quản trị dữ liệu MongoDB. Thiết kế cấu trúc dữ liệu, câu lệnh, tìm kiếm, truy xuất.

Support Framework

Khoá học mở rộng kiến thức làm việc với Redis Cache Framework, Jasper Report, Mail Velocity, RabbitMQ.

Deployment

Hướng dẫn triển khai ứng dụng Java lên môi trường sản phẩm. Cài đặt, cấu hình server, bảo trì, nâng cấp sản phẩm.