KHAI GIẢNG LỘ TRÌNH HỌC JAVA WEB BACKEND TỪ CƠ BẢN ĐẾN ĐI LÀM
LỊCH KHAI GIẢNG
Khai giảng: 1/2/2023
Lịch học: Thứ 3.5.7 từ từ 7h – 9h tối
Thời gian: 4 tháng
Học phí: 7.000.000 đ
Ưu đãi nhóm: Giảm 350.000đ/ bạn được giới thiệu
(Java Core & SQL: 2.500.000đ – Java Web Servlet + Spring: 4.500.000đ)
Cơ sở 1: Tòa Bắc Hà, 14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội hoặc ở xa học qua zoom
Đây là kiến thức Java Backend tối thiểu cần nắm để đi làm.

Khóa 1 – JAVA CORE & SQL  (2.500.000đ – 17 buổi)

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu JAVA.

Mục Tiêu Khóa Học:

+ Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
+ Sử được tốt Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình service/dao phân chia lớp.
+ Sản phẩm backend Java, Swing và SQL phần mềm quản lý

Nội Dung Học:

Phần I: Java cơ bản
+ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
+ OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract
+ File
+ Exception, Anonymous, Thread
Phần II: SQL cơ bản
+ CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query
+ Phân tích bảng theo OOP Java
Phần III: Java nâng cao
+ List, Set, Map
+ JDBC
Phần IV: Thực hành
+ Đồ án cuối khoá

Khóa 2: NỘI DUNG SERVLET (4 buổi)
– Frontend và Backend Architecture
– Servlet: URL mapping & HTTP method
– JSP và mô hình MVC với RequestDispatcher
– Filter & Cookie và Session
– Servlet Listener
Khóa 3: NỘI DUNG HỌC SPRING (21 buổi)
Phần 1: Spring BOOT MVC
– Design Pattern: (MVC) model-controller-view
– Xử lý phần giao diện Thymeleaf
– Đa ngôn ngữ, validation, request mapping, data binding, upload/download
–Thực hành Project 1: Xây dựng cấu trúc trang admin dashboard
Phần 2: SPRING JPA với SQL Database
– Entity class, DTO class, Service, Repository
– Phân tích và viết các Quan hệ Entity như @ManyToMany,…
– Viết JPQL, Phân trang, JPARepository, Fetch Lazy, Eager, Casecade, Audit
– CRUD Từ view – controller – service – repository – db và ngược lại
– Viết câu lệnh JPQL báo cáo tùy biến
– Thực hành project: (Quản lý sinh viên và điểm số) Xây dựng các lớp entity, JPARepository, phân trang, kết hợp giao diện.
Phần 3: SPRING RESTful webservice, Swagger
– Thực hành viết các Rest API Controller
– Test với Postman
– Sử dụng OpenAPI để mô tả API của hệ thống
– Gọi API với RestTemplate
– Thực hành project: Viết các API Restfull từ Project Quản lý sinh viên
Phần 4: Spring mail/SMS, scheduler, AOP
Spring Scheduler (cron)
– Setup email Server (Gmail) to send email from web
Sử dụng AOP để chèn thêm logic cắt ngang
– Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3
Phần 5: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method
– Authentication (xác thực) với Spring Form & JWT
– Authorization (phân quyền) với Role và Từng phương thức
– Thực hành project (Quản lý shop bán hàng) Áp dụng security
Phần 6: Spring Cache, Spring Kafka
– Sử dụng cache redis để tăng hiệu suất
– Sử dụng Kafka để giao tiêp giữa các hệ thống micro service springboot
– Hoàn thiện Project bán hàng, phân tách module
Phần 7: Deploy Docker, Cấu hình domain
– Tạo images và chạy container trong docker.
– Thực hành triển khai project lên docker
LIÊN HỆ
– Cơ sở 1: Tòa Bắc Hà, 14 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
– Hotline: 0986 983 76 6
– Online: www.jmaster.io
– Website: www.trungtamjava.com