[NGÀY 19 THÁNG 08 Năm 2019]
KHÓA JAVA CORE + SQL OFFLINE CHO BEGINNER]
⏰Thời gian T2 – T7 (Tối 7h30-9h30)
————————
**ND: Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design, Project tổng hợp
+ Java cơ bản (12 buổi):
++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và Thực hành
++ OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract và Thực hành
+ SQL cơ bản (2 buổi)
++ CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query và Thực hành
++ Phân tích bảng theo OOP Java
+ Java nâng cao (6 buổi)
++ List, Set, Map, JDBC, Exception, Anonymous, Thread, File và Thực hành
+ Đồ án cuối khoá (4 buổi)
** Mô hình service/dao phân chia lớp.
** Sản phẩm phần mềm quản lý
** Kết quả:
+ Thành thạo code và OOP trong Java
+ Sử được tốt Java EE – SQL
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình clean struture và tư duy OOP
Chi tiết: https://trungtamjava.com/khoa-hoc-java-co-ban
——–LỚP JAVACORE-15
⏰ Ngày khai giảng: 19/08/2019
⏰ Tổng số: 20-24 buổi
🔔 Thời gian học: T2 – T7 (Tối 7h30-9h30)
🔔 Học phí: 2.400.000đ.
🔔 Hotline: 0986 983 766 – Fanpage #javamasterlink
🔔 Địa điểm học: Học viện An Ninh Hà Nội