[Ngày 7-9-2019]
KHAI GIẢNG KHÓA SPRING BOOT JPA HIBERNATE OFFLINE
⏰Thời gian học: T7 từ 2PM-6PM (chiều)
**ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate
** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container
** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation
** Thực hành Đa ngôn ngữ
** Thực hành Upload/Download
** Thực hành Spring Hibernate
** Thực hành RESTFUL
+ SPRING BOOT (5 buổi)
** Thực hành Boot configuration
** Thực hành Thymleaf
** Thực hành Spring JPA
+ SPRING JPA Hibernate (3 buổi)
** Thực hành Câu lệnh HQL, Criteria, Native SQL
+ SPRING SECURITY (1 buổi)
** Thực hành cấu hình Security
+++ Đồ án cuối khoá (3 buổi)
** Tổng hợp thực hành project Website quản lý bán hàng.
Chi tiết: https://trungtamjava.com/khoa-hoc-spring-mvc-framework-for-beginner/
——–KHÓA SPRING07——-
⏰ Ngày khai giảng: 07/09/2019
⏰Tổng số: 20 buổi thực hành
⏰Thời gian học: T7 từ 2PM-6PM (chiều)
🔔 Học phí: 4.000.000 đ.
🔔 Địa điểm học: Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội