Dưới đây là một số lời khuyên cho lập trình viên muốn học SQL hiệu quả:

 1. Bắt đầu từ cơ bản: Hãy bắt đầu bằng các câu lệnh cơ bản như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE và tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và kiểu dữ liệu.
 2. Tạo một cơ sở dữ liệu mẫu: Tạo một cơ sở dữ liệu với một số bảng và dữ liệu giả để thực hành và làm quen với câu lệnh SQL.
 3. Tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến tối ưu hóa cơ sở dữ liệu: Tìm hiểu về các vấn đề như tối ưu hoá truy vấn, chia nhỏ các bảng và tạo chỉ mục để tăng tốc độ truy vấn.
 4. Thực hành trên dữ liệu thực tế: Sử dụng dữ liệu thực tế để thực hành và làm quen với các câu lệnh SQL phức tạp.
 5. Tìm hiểu về các kỹ thuật liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu: Tìm hiểu về các kỹ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu như bảo vệ dữ liệu, tạo
sql
sql

Kỹ thuật phân tích các bảng trong SQL bao gồm những bước sau:

 1. Tìm hiểu về mô hình dữ liệu: Bạn cần phải hiểu cách dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và cách mô hình dữ liệu được sử dụng để biểu diễn dữ liệu.
 2. Xác định yêu cầu dữ liệu: Xác định những dữ liệu mà bạn cần tìm kiếm và cần truy vấn.
 3. Tạo bảng mẫu: Tạo một bảng mẫu để lưu trữ dữ liệu và thực hành truy vấn.
 4. Tạo các trường: Xác định các trường mà bạn cần lưu trữ trong bảng.
 5. Xác định các ràng buộc: Xác định các ràng buộc để hạn chế dữ liệu được nhập vào bảng.
 6. Tạo các liên kết giữa các bảng: Xác định cách các bảng liên kết với nhau để tạo mối quan hệ giữa các dữ liệu.
 7. Thực hành các truy vấn: Sử dụng các câu lệnh SQL để thực hành truy vấn và tìm kiếm dữ liệu trong bảng