Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu JAVA.

Mục Tiêu Khóa Học:

+ Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
+ Sử được tốt Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình service/dao phân chia lớp.
+ Sản phẩm backend Java, Swing và SQL phần mềm quản lý

Nội Dung Học:

Phần I: Java cơ bản
+ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
+ OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract
+ File
+ Exception, Anonymous, Thread
Phần II: SQL cơ bản
+ CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query
+ Phân tích bảng theo OOP Java
Phần III: Java nâng cao
+ List, Set, Map
+ JDBC
Phần IV: Thực hành
+ Đồ án cuối khoá
+ Xem các project java thực chiến level 1
+ Xem các project java thực chiến level 2

Lịch Khai Giảng

LỚP OFFLINE
Ngày:
Tổng số: 20 buổi
Thời gian học: Thứ 3,5 Từ 7PM – 9PM Tối
Địa điểm học: #14 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội (HV An Ninh Hà Đông)
Học phí: 2.400.000 đ
Khuyến mại: Giảm theo Nhóm, khoá Web, hoặc đăng ký Full lộ trình.

LỚP ONLINE
Thời gian hỗ trợ khi học
Hỗ trợ: Kèm nhóm code, chat và gọi và TeamViewer, 2 khóa Java thực chiến
Thời gian: Xem video và code mãi mãi
Học phí: 1.200.000 đ
Hotline: 0986 983 766
Link đăng ký: https://jmaster.io/course/java-core-jdbc-sql