KHÓA JAVA CORE + SQL CHO BEGINNER

————————
**ND: Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design, Project tổng hợp
+ Java cơ bản
++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và Thực hành
++ OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract và Thực hành
+ SQL cơ bản
++ CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query và Thực hành
++ Phân tích bảng theo OOP Java
+ Java nâng cao
++ List, Set, Map, JDBC, Exception, Anonymous, Thread, File và Thực hành
+ Đồ án cuối khoá
** Mô hình service/dao phân chia lớp.
** Sản phẩm phần mềm quản lý
** Kết quả:
+ Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
+ Sử được tốt Java EE – SQL
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình clean struture
——–WEBSITE——–
https://trungtamjava.com/khoa-hoc-java-co-ban/

——–LỚP OFFLINE TỐI + GOOGLE MEET (bạn ở xa)

Ngày 20/10/2020
Tổng số: 18 buổi
Thời gian học: T3 – T5 (Tối 7h15 -9h15)
Học phí: 2.400.000đ.
Khuyến mại: Giảm theo SL đi nhóm và khoá Web.
Hotline: 0986 983 7 6 6
Địa điểm học: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

——–LỚP OFFLINE CHIỀU TRONG TUẦN T2 tới T6

Tổng số: 20 buổi – Ngồi offline tại trung tâm để học và làm thực hành
Thời gian học: hàng ngày (Review lý thuyết và thảo luận)
Học phí: 2.000.000đ

——–LỚP ONLINE
Thời gian hỗ trợ học 3 tháng kèm nhóm code, call và teamviewer
Thời gian xem video mãi mãi
Học phí: 1.200.000đ.