LỚP OFFLINE JAVA SPRING WEB BACKEND TỪ CƠ BẢN
 • Hình thức: Ngồi tại lớp, xem video bài giảng và trao đổi cùng mentors theo buổi
 • Lịch học: Thứ 3.5.7 ca tối từ 7.30 – 9 PM
 • Thời gian: 5 tháng
 • Học phí: 7.500.000 đ (2 khóa)
 • ĐC: Tòa Fodacon, 14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội

Đây là kiến thức Java Backend tối thiểu cần nắm để đi làm. Hoàn thiện các project đầu ra.

 • Project 1: Một trang web bán hàng gồm quản trị admin và client (Spring Boot, JPA Query, Scheduler, AOP, REST API, Security, Docker, Triển khai lên server)
 • Project 2: Quản lý điểm sinh viên (Spring Boot, REST API, JPA Relation, Email Template)
 • Project 3: Thực hành Quản lý phòng ban công ty (Spring MVC, JPA Query, Thymeleaf)
 • Project 4: Triển khai project lên docker, server cloud, trỏ tên miền
 • Project 5: Tạo micro service với phân tách nhiều project nhỏ, gọi API qua openfeign hoặc kafka.

LIÊN HỆ:


NỘI DUNG CHIA LÀM 2 KHÓA NHỎ:

Khóa 1 – JAVA CORE & SQL 

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu JAVA.

 • Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
 • Sử được tốt Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design
 • Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình service/dao phân chia lớp.
 • Sản phẩm backend Java và SQL phần mềm quản lý

Phần I: Java cơ bản

 • Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
 • OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract
 • File
 • Exception, Anonymous, Thread

Phần II: SQL cơ bản

 • CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query
 • Phân tích bảng theo OOP Java

Phần III: Java nâng cao

 • List, Set, Map
 • JDBC và SQL
 • Thực hành

Khóa 2: SPRING FRAMEWORK

NỘI DUNG SERVLET  (REVIEW LÝ THUYẾT)

 • Frontend và Backend Architecture
 • Servlet: URL mapping & HTTP method
 • JSP và mô hình MVC với RequestDispatcher
 • Filter & Cookie và Session
 • Servlet Listener

NỘI DUNG HỌC SPRING

Spring Framework
Spring Framework

Phần 1: Spring BOOT MVC

 • Design Pattern: (MVC) model-controller-view
 • Request mapping, data binding, upload/download
 • Xử lý phần giao diện Thymeleaf
 • Đa ngôn ngữ, Interceptor
 • Form Validation
 • Thực hành Project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng cấu trúc trang admin dashboard

Phần 2: SPRING JPA với SQL Database

 • Entity class, DTO class, Service, Repository
 • Phân tích và viết các Quan hệ Entity như @ManyToMany,…
 • Viết JPQL, Phân trang, JPARepository, Fetch Lazy, Eager, Casecade, Audit
 • CRUD Từ view – controller – service – repository – db và ngược lại
 • Viết câu lệnh JPQL báo cáo tùy biến
 • Thực hành project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng các lớp entity, JPARepository, phân trang, kết hợp giao diện.

Phần 3: SPRING RESTful webservice, Swagger

 • Thực hành viết các Rest API Controller
 • Test với Postman
 • Sử dụng OpenAPI để mô tả API của hệ thống
 • Gọi API với RestTemplate
 • Thực hành project 2: Quản lý sinh viên. Viết các API Restful

Phần 4: Spring mail, scheduler, AOP, Interceptor

 • Spring Scheduler (cron)
 • Setup email Server (Gmail) to send email from web
 • Sử dụng AOP để chèn thêm logic cắt ngang
 • Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3

Phần 5: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method

 • Authentication (xác thực) với Spring Form & JWT
 • Authorization (phân quyền) với Role và Method
 • Thực hành project 3:  Website shop bán hàng, Áp dụng security

Phần 6: Spring Cache, Spring Kafka

 • Sử dụng Spring Cache để tăng hiệu suất tải dữ liệu
 • Sử dụng Kafka để giao tiêp giữa các hệ thống micro service springboot
 • Hoàn thiện Project 3: Website bán hàng, phân tách module

Phần 7: Deploy Docker, Cấu hình domain

 • Tạo images và chạy container trong docker.
 • Thực hành triển khai project lên docker
 • Cài đặt môi trường máy ảo Ubuntu và docker.
 • Triển khai server và trỏ tên miền.
 • JUnit