Học online kèm hỗ trợ 1 – 1: 

KHAI GIẢNG OFFLINE KHÓA JAVA SPRING BOOT 2024
 • Khai giảng1/3/2024
 • Lịch học: Thứ 3 và 5 ca tối từ 7.30 – 9 PM
 • Thời gian: 3 tháng
 • Học phí: 4.600.000 đ
 • Cơ sở 1: Tòa Fodacon, 14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội
 • Nếu học qua google meet (2.300.000 đ)

Đây là kiến thức Java Backend tối thiểu cần nắm để đi làm. Các project trong khóa học.

 • Project 1: Một trang web bán hàng API gồm quản trị admin và client (Spring Boot, JPA Hibernate, Security, Email)
 • Project 2: Quản lý điểm sinh viên (SpringBoot, JPA Hibernate nâng cao)
 • Project 3: Thực hành Quản lý phòng ban công ty (SpringBoot MVC)
 • Project 4: Triển khai micro apps với kafka, rest template, open feign
 • Project 5: Triển khai lên Docker để chạy, mua server, trỏ tên miền.

LIÊN HỆ NGAY:


YÊU CẦU KHÓA HỌC

 • Java Core, SQL, HTML / CSS cơ bản
NỘI DUNG HỌC:

Phần 1: Spring BOOT MVC

 • Design Pattern: (MVC) model-controller-view
 • Request mapping, data binding, upload/download
 • Xử lý phần giao diện Thymeleaf
 • Đa ngôn ngữ, Interceptor
 • Form Validation
 • Thực hành Project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng cấu trúc trang admin dashboard

Phần 2: SPRING JPA với SQL Database

 • Entity class, DTO class, Service, Repository
 • Phân tích và viết các Quan hệ Entity như @ManyToMany,…
 • Viết JPQL, Phân trang, JPARepository, Fetch Lazy, Eager, Casecade, Audit
 • CRUD Từ view – controller – service – repository – db và ngược lại
 • Viết câu lệnh JPQL báo cáo tùy biến
 • Thực hành project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng các lớp entity, JPARepository, phân trang, kết hợp giao diện.

Phần 3: SPRING RESTful webservice, Swagger

 • Thực hành viết các Rest API Controller
 • Test với Postman
 • Sử dụng OpenAPI để mô tả API của hệ thống
 • Gọi API với RestTemplate
 • Thực hành project 2: Quản lý sinh viên. Viết các API Restful

Phần 4: Spring mail, scheduler, AOP, Interceptor

 • Spring Scheduler (cron)
 • Setup email Server (Gmail) to send email from web
 • Sử dụng AOP để chèn thêm logic cắt ngang
 • Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3

Phần 5: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method

 • Authentication (xác thực) với Spring Form & JWT
 • Authorization (phân quyền) với Role và Method
 • Thực hành project 3:  Website shop bán hàng, Áp dụng security

Phần 6: Spring Cache, Spring Kafka

 • Sử dụng Spring Cacheđể tăng hiệu suất tải dữ liệu
 • Sử dụng Kafka để giao tiêp giữa các hệ thống micro service springboot
 • Hoàn thiện Project 3: Website bán hàng, phân tách module

Phần 7: Deploy Docker, Cấu hình domain

 • Tạo images và chạy container trong docker.
 • Thực hành triển khai project lên docker
 • Cài đặt môi trường máy ảo Ubuntu và docker.
 • Triển khai server và trỏ tên miền.