Lớp OFFLINE Frontend với ReactJS/NextJs từ cơ bản
 • Thời gian: 3 tháng
 • Học phí: 4.800.000đ
 • Ưu đãi nhóm/ctv: 200.000đ / bạn giới thiệu
 • Các hình thức học:
  • Học lớp ban ngày ngồi offline tại lớp, xem video record và được thầy hỗ trợ trực tiếp, code mỗi ngày
  • Học online với video records zoom chi tiết kèm nhóm hỗ trợ riêng teamview hàng ngày tại:

Hoàn thiện các project và yêu cầu công việc được giao.

 • Project 1: Quản lý CRUD bài viết, danh mục với Javascript: Async/Await, Axios với REST API
 • Project 2: Một trang web tin tức gồm quản trị admin và client (ReactJs, MUI, Axios, JWT, Security, Router, Validation, Redux, Context)
 • Project 3: Một trang theo yêu cầu template MUI cấu trúc thực tế
 • Project 4: Một trang về nextJS cho client

LIÊN HỆ NGAY:


YÊU CẦU KHÓA HỌC

 • Đã từng code HTML, CSS cơ bản, tư duy tốt.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Trong lộ trình học ảnh trên, ta thấy Javascript là ngôn ngữ top 1 sử dụng rất là nhiều trong xử lý giao diện website và viết code backend sử dụng node.js như một cuộc cách mạng trong javascript. Hiện nay javascript còn được sử dụng để viết các ứng dụng app di động đa nền tảng iOS, Android qua React, Flutter,… Javascript cũng là nền tảng để code lên Typescript.

React ra đời và phát triển bởi Facebook được chia làm thư viện React JS dùng cho làm website và React Native Framework dùng làm app di động đa nền tảng. React sử dụng Javascript để code. React chia theo các component và sử dụng props và state để truyền tải nội dung trong và giữa các component đó linh động.

Trong khóa học này chúng ta sẽ học từ Javascript cơ bản lên nâng cao và thao tác với cơ chế AJAX làm việc với backend cho việc truy vấn dư liệu thông qua xử lý HTML DOM hoàn toàn bằng JS. Sau đó, chúng ta áp dụng React JS để phân chia và thiết kế lại cấu trúc website hoàn toàn bằng React và API.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu cấu trúc code Javascript và vận dụng trong HTML DOM
 • Sử được cách gọi API bằng Axios với Javascript
 • Sử dụng React Js viết trang quản trị và client website
 • Thực hành tạo ra một website quản trị tin tức bằng React JS và app quản trị chức năng tương tự website.

Phần I: Javascript cơ bản

 • Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp, đối tượng, try catch

Phần II: Javascript nâng cao & HTML DOM

 • Class, Callback, Closure, Module, Import/Export, Promise, Async/Await
 • Array ES6, this & binding, constructor & properties
 • HTML DOM, Event Listener
 • JS BOM, localstorage, cookie
 • Thực hành project 1: CRUD HTML DOM giao diện Thành viên

Phần III: REST API call với Axios

 • AJAX, JSON
 • Fetch API & Axios
 • File Upload
 • Thực hành project 1: gọi api API CRUD giao diện danh mục bài viết

Phần IV: React JS 

 • Component design (Function)
 • State & Props
 • React Form, Upload file
 • React Hook (hàm hook) xử lý lifecycle trong component
 • React Router điều hướng website
 • React Context để quản lý bảo mật, theme
 • Thực hành project 2: Quản trị bài viết. Phân chia cấu trúc FE theo React JS Component, Kết nối API bằng Axios.

Phần IV: React Redux

 • Redux quản lý state chung toàn bộ ứng dụng
 • Giới thiệu thư viện MUI, React Hook Form
 • Thực hành project 2: Quản trị bài viết. Áp dụng Redux gọi API, MUI cho giao diện đẹp hơn và Validation dữ liệu.

Phần VI: Triển khai lên web server

 • Triển khai ứng dụng react js lên Github Page, Vercel

Phần VII: Thực tập thực chiến ReactJs và NextJS