Java Spring là một framework phổ biến và mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng web và enterprise. Nếu bạn muốn học Java Spring từ đầu, bạn có thể theo dõi lộ trình học sau đây:

– Bước 1: Củng cố kiến thức về Java cơ bản, bao gồm cú pháp, các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, các lớp và đối tượng, kế thừa, đa hình, giao tiếp, ngoại lệ, luồng và bộ nhớ đệm.
– Bước 2: Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của Spring, như dependency injection, inversion of control, bean, container, application context và configuration file.
– Bước 3: Thực hành tạo các ứng dụng Spring đơn giản sử dụng Spring Boot, một công cụ giúp bạn khởi tạo và chạy các ứng dụng Spring một cách nhanh chóng và dễ dàng.
– Bước 4: Học cách sử dụng các module chính của Spring, như Spring MVC, Spring Data, Spring Security và Spring Cloud. Bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng web động, kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau, bảo mật và xác thực người dùng, và triển khai các ứng dụng trên đám mây.
– Bước 5: Làm quen với các công nghệ liên quan đến Spring, như Hibernate, JPA, RESTful API, Microservices và Docker. Bạn sẽ học cách tối ưu hóa hiệu năng, quản lý giao dịch, thiết kế và tiêu thụ các dịch vụ web, và đóng gói và phân phối các ứng dụng.
– Bước 6: Tham gia vào các dự án thực tế để áp dụng những kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng lập trình. Bạn có thể tìm kiếm các khóa học trực tuyến, các sách hay các bài viết hướng dẫn để làm theo hoặc tự tạo ra các ý tưởng cho các dự án của mình.

Đây là một lộ trình học Java Spring từ chưa biết gì mà bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, bạn cũng nên linh hoạt điều chỉnh lộ trình phù hợp với mục tiêu, thời gian và năng lực của bản thân. Chúc bạn học tốt và thành công với Java Spring!

Tham khảo khóa học tại : https://jmaster.io/course/spring-boot-mvc-jpa-api-jwt-docker