Khóa học SQL cơ bản giúp bạn thành thạo về các câu lệnh SQL cơ bản và làm việc. Biết cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu để truy xuất và báo cáo

Khóa học SQL cung cấp các kiến thức nền tảng vững chắc cho người mới bất đầu công việc. Cung cấp đầy đủ các tệp lệnh sử dụng.

I – TẠI SAO HỌC SQL?
 • Hoàn thiện kiến thức về hệ thống Java thương mại
 • Xây dựng các ứng dụng lưu trữ dữ liệu
 • Là ngôn ngữ yêu cầu của các nhà tuyển dụng lập trình viên java
II – THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
 • Tổng thời gian hỗ trợ online: 3 tháng
 • Thời gian học: 1 năm
 • Tổng học phí460.000 đ
 • Học Online: http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-sql-co-ban
  • Hỗ trợ online qua các kênh facebook, sms, video call skype,…
 • Học Offline: 1.600.000 đ 
 • Tổng thời gian offline: 1 tháng
 • Hình thức học: Kèm theo buổi tại trung tâm
 • Thời gian học: 19h – 21h và 2 buổi /1 tuần
 • Yêu cầu: Nắm rõ Java Cơ Bản, Java Web, SQL, JavaScript
III – KHÓA HỌC SQL CƠ BẢN
 1. Phần 1: Giới thiệu về SQL
  Phân biệt SQL, CSDL, Hệ quản trị CSDL
  Cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL miễn phí
 2. Phần 2: Thao tác với CSDL, Bảng, Dữ Liệu
  SQL thêm, sửa, xóa Cơ Sở Dữ Liệu và Bảng
  Thêm, sửa, xóa dữ liệu trong Bảng
 3. Phần 3: Câu lệnh SELECT – Truy vấn dữ liệu
  Làm quen câu lệnh SELECT – SELECT DISTINCT
  Câu lệnh SELECT WHERE
  Câu lệnh SELECT với toán tử AND, OR, NOT và ORDER BY
  Câu lệnh SELECT với Hàm SQL và GROUP BY, Having
  SELECT với Ngày Giờ trong SQL
 4. Phần 4: Quan hệ Bảng – SQL Join
  Các quan hệ Bảng trong CSDL
  Câu lệnh SQL JOIN – Gộp các bảng dữ liệu
  SUB QUERY trong SQL
 5. Phần 5: Tổng kết khóa học
  Thực hành tổng kết khóa học

IV – NHỮNG GÌ BẠN ĐẠT ĐƯỢC
 • Hoàn thiện kiến thức về SQL
 • Xây dựng các hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Sau khi hoàn thành khóa học SQL, bạn nên học về SQL nâng cao giúp học cách phân tích và thiết kế hệ thống.