Trung Tâm Java là nơi đầu tiên ở Việt Nam tập trung vào đào tạo lập trình viên Java kinh nghiệm. Các khoá học Java được xây dựng và đúc kết từ công việc thực tế.

Trung Tâm Java

I – Trung Tâm Java

Ở trường lớp khác, bạn chỉ đến nghe giảng và làm theo. Tuy vậy ở  Trung Tâm Java, bạn sẽ phải vận dụng kiến thức học, tư duy để làm việc thực tế.

Điểm khác biệt ở đây là bạn sẽ nhớ kiến thức rất lâu. Bạn sẽ thấy việc học không còn là học, mà để làm việc.

Bên cạnh đó, bạn sẽ trải nghiệm làm việc Teamwork. Các bài tập và đề tài cũng bám sát thực tế theo cấp độ.

II – Các khóa học

Các khoá học được xây dựng theo các cấp bậc kiến thức nâng cao dần. Cho người từ bắt đầu, cho tới người muốn bổ sung kiến thức trong công việc.

Giáo trình bám sát theo chuẩn Sun Oracle, và các Java Framework công việc.

1. Cấp độ Java cơ bản

Giành cho người mới bắt đầu học lập trình Java. Bạn sẽ được định hướng nghề. Tư vấn về con đường sự nghiệp Java. Từ đó, bạn xác định rõ tinh thần để theo học.

Khoá học Java cơ bản giúp bạn nắm được toàn bộ đặc điểm của Java. Tài liệu được Trung Tâm Java thiết kế chuẩn SCJP sẽ tập trung cái bạn cần cho công việc sau này.

Chúng tôi cũng hướng bạn đi theo vào các đề tài thực tế cơ bản.

Giá cả khoá học cơ bản cũng rất rẻ cho mọi người tiếp cận.

2. Cấp độ Java nâng cao

Giành cho các bạn đã nắm vững kiến thức Java Core. Nếu bạn theo con đường Java Web, bắt buộc bạn cần học. Ngược lại Android, bạn có thể bỏ qua và đi thẳng vào khoá Android.

Khoá học sẽ bao quát rất nhiều vấn đề Java trong công việc (J2EE). Kiến thức bao gồm Thread, Servlet, JSP, Networking, …

Giá cả khoá học ở Trung Tâm Java cũng rất phải chăng so với những kiến thức sẽ nhận được.

3. Cấp độ công việc

Ở cấp độ này, bạn sẽ tiếp xúc với các Java Framework trong công việc hàng ngày. Trung Tâm Java sẽ tập trung vào các Framework trong thương mại. Các Framework này đều được sử dụng cho hầu hết tất cả dự án Java trên thế giới.

Về Android, chúng tôi sẽ đào tạo các bạn về Android Framework. Bạn có thể xây dựng và chạy các ứng dụng thực tế trên đi động của mình.

Về Java Web, chúng tôi sẽ truyền dạy về 2 Business Framework nổi tiếng là Spring Framewok và Struts.

Ngoài ra, bạn sẽ học về các Persistence Framework hibernate, mybatis

Học về các Presentation Framework như HTML, CSS, JavaScript, …

4. Cấp độ bổ sung

Trung Tâm Java có khoá học bổ sung cho các lập trình viên Java kinh nghiệm.

Một ứng dụng Java Web bạn sẽ phải tích hợp nhiều các thư viện bổ trợ. Khi đi làm, bạn sẽ tiếp xúc rất nhiều với chúng. Nhằm rút ngắn thời gian nghiên cứu cho bạn, cũng như truyền dạy kinh nghiệm. Chúng tôi mở ra các khoá học này cho nhu cầu của từng học viên.

Bạn sẽ được làm quen với các thư viện làm báo cáo như Jasper Reports. Thư viện mail như javax mail, velocity. Caching như ehcache, redis cache.

Các khoá học nâng cao về SQL, PL/SQL, và nhiều khoá học khác.