Spring MVC và Spring Boot là hai khái niệm quan trọng trong lập trình web Java. Spring MVC là một framework để xây dựng các ứng dụng web theo mô hình Model-View-Controller (MVC), trong đó Model là các đối tượng Java chứa dữ liệu, View là các trang web hiển thị dữ liệu, và Controller là các lớp Java xử lý các yêu cầu từ người dùng. Spring Boot là một công cụ để tạo ra các ứng dụng web có thể chạy độc lập mà không cần cấu hình nhiều. Spring Boot sử dụng Spring MVC nhưng tự động cấu hình các thành phần cần thiết như máy chủ web, kết nối cơ sở dữ liệu, bảo mật, và các thư viện khác.

Vậy học Spring MVC khác gì Spring Boot? Câu trả lời là nếu bạn muốn hiểu rõ về cách hoạt động của Spring MVC, bạn nên học Spring MVC trước. Bạn sẽ phải tự cấu hình các thành phần của ứng dụng web, như DispatcherServlet, ViewResolver, HandlerMapping, và các lớp Controller. Bạn sẽ học được cách sử dụng các annotation như @Controller, @RequestMapping, @RequestParam, @ModelAttribute, và @Autowired để định nghĩa và liên kết các thành phần. Bạn sẽ học được cách tạo ra các Model để chứa dữ liệu, và cách truyền dữ liệu từ Controller sang View. Bạn sẽ học được cách sử dụng các công nghệ View khác nhau như JSP, Thymeleaf, FreeMarker, hoặc Velocity để hiển thị dữ liệu.

Nếu bạn muốn tạo ra các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng mà không cần quan tâm nhiều đến chi tiết kỹ thuật, bạn nên học Spring Boot. Bạn chỉ cần tạo ra một lớp chính với annotation @SpringBootApplication và một phương thức main để khởi động ứng dụng. Bạn có thể sử dụng các annotation khác như @RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PutMapping, và @DeleteMapping để tạo ra các API web. Bạn có thể sử dụng các annotation như @Entity, @Id, @GeneratedValue, @Column, và @Repository để tạo ra các đối tượng Java ánh xạ với bảng trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các annotation như @EnableWebSecurity, @EnableGlobalMethodSecurity, và @PreAuthorize để bảo vệ ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng các dependency trong file pom.xml để thêm vào các tính năng khác như WebSocket, OAuth2, Kafka, hoặc GraphQL.

Tóm lại, học Spring MVC khác gì Spring Boot là tùy thuộc vào mục tiêu của bạn. Nếu bạn muốn nắm vững kiến thức về Spring MVC và cách xây dựng ứng dụng web từ đầu, bạn nên học Spring MVC. Nếu bạn muốn tận dụng sức mạnh của Spring Boot để tạo ra các ứng dụng web hiện đại và linh hoạt mà không cần phải lo lắng về việc cấu hình, bạn nên học Spring Boot.

Tham khảo khóa học tại: https://jmaster.io/course/spring-boot-mvc-jpa-api-jwt-docker