[Mở Lớp Offline] Khóa học Java Web Servlet và Spring Boot Docker
LỊCH KHAI GIẢNG
Khai giảng: 15/11/2022
Thời gian: Thứ 3.5.7 (tối) từ 7h – 9h
Tài liệu: Video, Code mẫu, người hỗ trợ online
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 4.000.000 đ 
Hình thức: #14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội
(Nếu đăng ký chỉ khóa Spring thì học phi là 3.600.000 đ)
YÊU CẦU KHÓA HỌC
– Java Core, JDBC, SQL, HTML / CSS cơ bản
NỘI DUNG SERVLET (3 buổi)
– Frontend và Backend
– Setup Servlet và URL mapping
– CRUD dữ liệu
– Filter
– Cookie và Session
– Mô hình MVC áp dụng
NỘI DUNG HỌC SPRING
Phần 1: Spring BOOT MVC
– Xử lý phần giao diện và kết nối lớp controller-view
– Thực hành Project 1: Xây dựng view engine thymeleaf, Request Mapping, Validation, upload/download, layout
Phần 2: SPRING JPA
– Thực hành project 1 + 2: (Quản lý yêu cầu và quản lý sinh viên) Xây dựng các lớp entity, JPA cơ bản, nâng cao, phân trang với CSDL, kết hợp giao diện project 1.
Phần 3: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method
– Thực hành project 3 (Quản lý shop bán hàng) Áp dụng security cho các project
Phần 4: SPRING REST API, Swagger, RestTemplate
– Thực hành project 3: Viết các API Restfull từ Project 3 (Quản lý bán hàng)
Phần 5: Spring mail/SMS, scheduler, batch
– Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3
Phần 6: Đồ án cuối khoá
– Hoàn thiện Project 3, viết client giỏ hàng.
– Viết báo cáo thống kê bằng JPA
– Bổ sung chức năng
Phần 7: Deploy Docker lên server, Cấu hình domain
– Thực hành triển khai project lên docker
LIÊN HỆ
– #14 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
– Hotline: 0986 983 76 6
– Online: www.jmaster.io
– Website: www.trungtamjava.com