KHAI GIẢNG LỘ TRÌNH HỌC JAVA WEB BACKEND TỪ CƠ BẢN ĐẾN ĐI LÀM
(Học viên có thể đăng ký lớp ban ngày ngồi offline tại vp, xem video và được mentor chỉ trực tiếp, học nhanh và code mỗi ngày)
 • Khai giảng17/7/2023
 • Lịch học: Thứ 2,4 từ 5h – 7h tối 
 • Thời gian: 4 tháng
 • Học phí: 7.000.000 đ  (Hỗ trợ đóng theo khóa)

Học phí thực hành + Frontend ReactJs: tham khảo tại đây. 

 • Ưu đãi nhóm/ctv: 300.000đ / bạn được giới thiệu
 • Cơ sở 1: Tòa Fodacon, 14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội
 • Hoặc ở xa học qua zoom hoặc video online sẵn tại JMaster.io cùng mentor hỗ trợ

Đây là kiến thức Java Backend tối thiểu cần nắm để đi làm. Hoàn thiện các project đầu ra phỏng vấn công ty.

 • Project 1: Một trang web bán hàng gồm quản trị admin và client (SpringBoot, JPA Hibernate, Security, Docker, Email)
 • Project 2: Quản lý điểm sinh viên (SpringBoot, JPA Hibernate nâng cao)
 • Project 3: Thực hành Quản lý phòng ban công ty (SpringBoot MVC

LIÊN HỆ NGAY:


Nội dung chia làm 3 Khóa nhỏ: Có thể đăng ký riêng khóa.

Khóa 1 – JAVA CORE & SQL 

Học riêng khóa chi tiết: https://trungtamjava.com/khoa-hoc-java-sql-cho-nguoi-bat-dau/

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu JAVA.

 • Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
 • Sử được tốt Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design
 • Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình service/dao phân chia lớp.
 • Sản phẩm backend Java, Swing và SQL phần mềm quản lý

Phần I: Java cơ bản

 • Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
 • OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract
 • File
 • Exception, Anonymous, Thread

Phần II: SQL cơ bản

 • CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query
 • Phân tích bảng theo OOP Java

Phần III: Java nâng cao

 • List, Set, Map
 • JDBC và SQL
 • Thực hành
java web servlet jsp
java web servlet jsp

Khóa 2: NỘI DUNG SERVLET 

 • Frontend và Backend Architecture
 • Servlet: URL mapping & HTTP method
 • JSP và mô hình MVC với RequestDispatcher
 • Filter & Cookie và Session
 • Servlet Listener

Khóa 2: NỘI DUNG HỌC SPRING

spring mvc boot
spring mvc boot

Phần 1: Spring BOOT MVC

 • Design Pattern: (MVC) model-controller-view
 • Request mapping, data binding, upload/download
 • Xử lý phần giao diện Thymeleaf
 • Đa ngôn ngữ, Interceptor
 • Form Validation
 • Thực hành Project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng cấu trúc trang admin dashboard

Phần 2: SPRING JPA với SQL Database

 • Entity class, DTO class, Service, Repository
 • Phân tích và viết các Quan hệ Entity như @ManyToMany,…
 • Viết JPQL, Phân trang, JPARepository, Fetch Lazy, Eager, Casecade, Audit
 • CRUD Từ view – controller – service – repository – db và ngược lại
 • Viết câu lệnh JPQL báo cáo tùy biến
 • Thực hành project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng các lớp entity, JPARepository, phân trang, kết hợp giao diện.

Phần 3: SPRING RESTful webservice, Swagger

 • Thực hành viết các Rest API Controller
 • Test với Postman
 • Sử dụng OpenAPI để mô tả API của hệ thống
 • Gọi API với RestTemplate
 • Thực hành project 2: Quản lý sinh viên. Viết các API Restful

Phần 4: Spring mail, scheduler, AOP, Interceptor

 • Spring Scheduler (cron)
 • Setup email Server (Gmail) to send email from web
 • Sử dụng AOP để chèn thêm logic cắt ngang
 • Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3

Phần 5: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method

 • Authentication (xác thực) với Spring Form & JWT
 • Authorization (phân quyền) với Role và Method
 • Thực hành project 3:  Website shop bán hàng, Áp dụng security

Phần 6: Spring Cache, Spring Kafka

 • Sử dụng Spring Cacheđể tăng hiệu suất tải dữ liệu
 • Sử dụng Kafka để giao tiêp giữa các hệ thống micro service springboot
 • Hoàn thiện Project 3: Website bán hàng, phân tách module

Phần 7: Deploy Docker, Cấu hình domain

 • Tạo images và chạy container trong docker.
 • Thực hành triển khai project lên docker
 • Cài đặt môi trường máy ảo Ubuntu và docker.
 • Triển khai server và trỏ tên miền.