KHAI GIẢNG KHÓA SPRING MVC BOOT JPA HIBERNATE

✔ND: Spring MVC, Boot, Security, JPA Hibernate
** Thực hành Cấu hình Spring Mvc, Bean, DI, Container
** Thực hành Controller, Request, Path, Form, Validation
** Thực hành Đa ngôn ngữ
** Thực hành Upload/Download
** Thực hành Spring Hibernate
** Thực hành RESTFUL
✔SPRING BOOT
** Thực hành Boot configuration
** Thực hành Thymleaf
** Thực hành Spring JPA
✔SPRING JPA Hibernate
** Thực hành Câu lệnh HQL, Criteria, Native SQL
✔SPRING SECURITY
** Thực hành cấu hình Security
✔ Đồ án cuối khoá
** Tổng hợp thực hành project Website quản lý bán hàng.


—–SPRING CLOUD MICROSERVICE
https://trungtamjava.com/khoa-hoc-thuc-hanh-spring-cloud-microservice/

——–LỚP OFFLINE TỐI (KHAI GIẢNG NGÀY 29/9/2020)
Tổng số: 18 buổi
Thời gian học: T3 – T5 (Spring Framework)
Học phí: 3.600.000đ.
Khuyến mại: Giảm theo SL đi nhóm.
Hotline: 0986 983 7 6 6
Địa điểm: Số 14 Trần Phú – Hà Đông

——–LỚP ONLINE (Video + Kèm code và thực hành)
Thời gian hỗ trợ 3 tháng kèm nhóm code, call và teamviewer
Xem video bài học mãi mãi
Học phí: 2.000.000đ.