[NGÀY 2 THÁNG 3 Năm 2019]

⏰Thời gian T7 (Tối 7h30-9h30)
————————
**ND: Javascript, HTML DOM, AJAX, JSON, JQUERY, ANGULARJS 1x


+ Javascript (2 buổi)
++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp và Thực hành
++ OOP: class, object, callback


+ HTML DOM JS (1 buổi)
++ Sử dụng DOM
++ Event Listener


+ JSON, AJAX, JQUERY (2 buổi)
++ AJAX, JSON
++ JQUERY


+ ANGULAR JS (2 buổi)
++ Đồ án cuối khoá (1 buổi)
** Mô hình MVC phân chia lớp.
** Kết nối backend CRUD


** Kết quả:
+ Hiểu cấu trúc JS vận dụng trong HTML
+ Sử được các thư viện jQuery và Angularjs
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình theo mô hình RESTFUL

——–LỚP JAVASCRIPT-02
⏰ Ngày khai giảng: 02/03/2019
⏰ Tổng số: 8 buổi, 2h/1 buổi
🔔 Thời gian học: T7 (Tối 7h30-9h30)
🔔 Max: 12 học viên /1 lớp
🔔 Học phí ưu đãi: 1.800.000đ.
🔔 Địa điểm học: Toà nhà CO.OP Mart – 10 Trần Phú, Hà Đông, đối diện học viện An Ninh Hà Nội
– KHÔNG GIAN THỰC HÀNH NHÓM TRÊN LỚP