Lộ trình học Fullstack web từ bắt đầu Java Spring REST đến ReactJS
 • Khai giảng1/7/2023
 • Lịch học: Thứ 2,3,4,5 từ 10 -> 12h sáng hoặc 2 –> 4h chiều
  • Được hỗ trợ 4 ngày / tuần lên ngồi học thực hành NGÀY tại lớp.
 • Thời gian: 4 -> 6 tháng
 • Học phí: 12.000.000 đ  
 • Ưu đãi nhóm/ctv: 200.000đ / bạn giới thiệu
 • Các hình thức học:

  • Học off tại Cơ sở 1: Tòa Fodacon, 14 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Học lớp ban ngày ngồi offline thực tập tại lớp, xem video record và được thầy hỗ trợ trực tiếp, code mỗi ngày(1.500.000đ/tháng)
  • Học online với video records zoom chi tiết kèm nhóm hỗ trợ riêng teamview hàng ngày tại: https://jmaster.io/

Đây là kiến thức Java Backend tối thiểu cần nắm để đi làm. Hoàn thiện các project đầu ra.

  • Project 1: Một trang web bán hàng gồm quản trị admin và client (Spring Boot, JPA Query, Scheduler, AOP, REST API, Security, Docker, Triển khai lên server)
  • Project 2: Quản lý điểm sinh viên (Spring Boot, REST API, JPA Relation, Email Template)
  • Project 3: Thực hành Quản lý phòng ban công ty (Spring MVC, JPA Query, Thymeleaf)

Hoàn thiện các project Frontend và yêu cầu công việc được giao.

  • Project 1: Quản lý CRUD bài viết, danh mục với Javascript: Async/Await, Axios với REST API
  • Project 2: Một trang web tin tức gồm quản trị admin và client (ReactJs, MUI, Axios, JWT, Security, Router, Validation, Redux, Context)
  • Project 3: Một trang theo yêu cầu template MUI cấu trúc thực tế vd: https://onthibanglaixe.net/
  • Project 4: Một trang về nextJS cho client

LIÊN HỆ NGAY:


Nội dung chia làm 3 Khóa nhỏ: Có thể đăng ký riêng khóa.

Khóa 1 – JAVA CORE & SQL (2.400.000đ)

Học riêng khóa chi tiết: https://trungtamjava.com/khoa-hoc-java-sql-cho-nguoi-bat-dau/

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về 2 ngôn ngữ Java và SQL cho người mới từ đầu JAVA.

 • Thành thạo code và tư duy OOP trong Java
 • Sử được tốt Java cơ bản, Nâng cao, SQL, Clean Design
 • Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java theo mô hình service/dao phân chia lớp.
 • Sản phẩm backend Java, Swing và SQL phần mềm quản lý

Phần I: Java cơ bản

 • Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp
 • OOP: class, object, kế thừa, đa hình, đóng gói, interface, abstract
 • File
 • Exception, Anonymous, Thread

Phần II: SQL cơ bản

 • CSDL, bảng, câu lệnh insert, update, delete, select, join, order by, group by, having, sub query
 • Phân tích bảng theo OOP Java

Phần III: Java nâng cao

 • List, Set, Map
 • JDBC và SQL
 • Thực hành
java web servlet jsp
java web servlet jsp

Khóa 2 : NỘI DUNG SERVLET và Spring (4.800.000đ)

Link đăng ký: https://trungtamjava.com/khoa-hoc-java-web-voi-spring-jpa-jwt-docker-security-5-7-2023/

spring mvc boot

 • Frontend và Backend Architecture
 • Servlet: URL mapping & HTTP method
 • JSP và mô hình MVC với RequestDispatcher
 • Filter & Cookie và Session
 • Servlet Listener

Phần 1: Spring BOOT MVC

 • Design Pattern: (MVC) model-controller-view
 • Request mapping, data binding, upload/download
 • Xử lý phần giao diện Thymeleaf
 • Đa ngôn ngữ, Interceptor
 • Form Validation
 • Thực hành Project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng cấu trúc trang admin dashboard

Phần 2: SPRING JPA với SQL Database

 • Entity class, DTO class, Service, Repository
 • Phân tích và viết các Quan hệ Entity như @ManyToMany,…
 • Viết JPQL, Phân trang, JPARepository, Fetch Lazy, Eager, Casecade, Audit
 • CRUD Từ view – controller – service – repository – db và ngược lại
 • Viết câu lệnh JPQL báo cáo tùy biến
 • Thực hành project 1: Quản lý phòng ban công ty. Xây dựng các lớp entity, JPARepository, phân trang, kết hợp giao diện.

Phần 3: SPRING RESTful webservice, Swagger

 • Thực hành viết các Rest API Controller
 • Test với Postman
 • Sử dụng OpenAPI để mô tả API của hệ thống
 • Gọi API với RestTemplate
 • Thực hành project 2: Quản lý sinh viên. Viết các API Restful

Phần 4: Spring mail, scheduler, AOP, Interceptor

 • Spring Scheduler (cron)
 • Setup email Server (Gmail) to send email from web
 • Sử dụng AOP để chèn thêm logic cắt ngang
 • Áp dụng gửi email thông báo, lên lịch, cho các project 3

Phần 5: SPRING SECURITY, JWT, Role, Method

 • Authentication (xác thực) với Spring Form & JWT
 • Authorization (phân quyền) với Role và Method
 • Thực hành project 3:  Website shop bán hàng, Áp dụng security

Phần 6: Spring Cache, Spring Kafka

 • Sử dụng Spring Cacheđể tăng hiệu suất tải dữ liệu
 • Sử dụng Kafka để giao tiêp giữa các hệ thống micro service springboot
 • Hoàn thiện Project 3: Website bán hàng, phân tách module

Phần 7: Deploy Docker, Cấu hình domain

 • Tạo images và chạy container trong docker.
 • Thực hành triển khai project lên docker
 • Cài đặt môi trường máy ảo Ubuntu và docker.
 • Triển khai server và trỏ tên miền.

Khóa 3 : Khóa học ReactJS/NextJS (4.800.000đ)

Link đăng ký: https://trungtamjava.com/khoa-hoc-frontend-voi-reactjs-nextjs-tu-co-ban-6-7-2023/

Phần I: Javascript cơ bản

 • Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp, đối tượng, try catch

Phần II: Javascript nâng cao & HTML DOM

 • Class, Callback, Closure, Module, Import/Export, Promise, Async/Await
 • Array ES6, this & binding, constructor & properties
 • HTML DOM, Event Listener
 • JS BOM, localstorage, cookie
 • Thực hành project 1: CRUD HTML DOM giao diện Thành viên

Phần III: REST API call với Axios

 • AJAX, JSON
 • Fetch API & Axios
 • File Upload
 • Thực hành project 1: gọi api API CRUD giao diện danh mục bài viết

Phần IV: React JS 

 • Component design (Function)
 • State & Props
 • React Form, Upload file
 • React Hook (hàm hook) xử lý lifecycle trong component
 • React Router điều hướng website
 • React Context để quản lý bảo mật, theme
 • Thực hành project 2: Quản trị bài viết. Phân chia cấu trúc FE theo React JS Component, Kết nối API bằng Axios.

Phần IV: React Redux

 • Redux quản lý state chung toàn bộ ứng dụng
 • Giới thiệu thư viện MUI, React Hook Form
 • Thực hành project 2: Quản trị bài viết. Áp dụng Redux gọi API, MUI cho giao diện đẹp hơn và Validation dữ liệu.

Phần VI: Triển khai lên web server

 • Triển khai ứng dụng react js lên Github Page, Vercel