Java Level 2:
Khóa Học Thực Chiến Project Java Swing JDBC SQL
Hình thức: Online và Mentor hỗ trợ code
Giá: 600.000 đ / 1 khóa project
Tài liệu: Video sẵn, Code mẫu, Meeting Zoom trao đổi học.
Khuyến mại: Đăng ký 2 khóa project được tặng thêm 1 khóa project cùng Level
Yêu cầu: Kiến thức ở khóa Java Level 1

Nội dung học:

Project: Hệ thống quản lí thư viện quốc gia
Quản lí thông tin đầu sách” (chỉ dành cho sinh viên quốc tế, nếu có) cho
phép quản lí (QL) thực hiện thêm, sửa, xóa thông tin sách với mô tả chi tiết nghiệp vụ:
QL chọn menu quản lí sách → trang quản lí hiện ra → QL chọn chức năng sửa thông
tin sách → giao diện tìm sách theo tên hiện ra → QL nhập tên sách và click tìm kiếm
→ danh sách các sách có tên chứa từ khóa hiện ra → QL chọn sửa một sách → giao
diện sửa sách hiện ra với các thông tin của sách đã chọn → QL nhập một số thông tin
thay đổi và click cập nhật → hệ thống lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành
công.
2. Modul “Mượn sách” với mô tả chi tiết nghiệp vụ: Nhân viên chọn menu cho mượn
sách → quét thẻ độc giả để lấy thông tin độc giả → thông tin chi tiết độc giả hiện lên
+ danh sách các sách mượn chưa trả + danh sách sách mượn đã trả → nhân viên quét
lần lượt các sách được chọn mượn → danh sách sách mượn được bổ sung thêm cho
đến khi hết sách chọn mượn (hoặc tối đa 5 quyển) thì submit → in ra phiếu mượn
chứa mã, tên, mã vạch độc giả, mã vạch phiếu mượn, và danh sách sách còn mượn,
mỗi đầu sách trên một dòng: mã, tên sách, tác giả, mã vạch, ngày mượn, ngày phải trả
và dòng cuối cùng ghi tổng số sách đang mượn.

Đăng ký học:

Project 1: Quản Lý Rạp chiếu phim – Đăng ký học

Project 2: Quản Lý Gara ô tô – Đăng ký học

Project 3: Quản Lý thư viện – Đăng ký học

Project 4: Quản Lý Xuất nhập – Đăng ký học

Project 5: Quản Lý cho thuê xe – Đăng ký học

Xem thêm Các khóa học khác level học viên.

Java Level 1: Khóa Học Java Level 1 thực chiến Java Dự Án Swing cho người mới
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 2: Khóa học Java Level 2 thực chiến Dự Án Java Swing SQL quản lý
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 3: Khóa học Java Level 3 thực chiến Dự Án Web Servlet/Jsp
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 4: Khóa học Java Level 4 thực chiến Dự Án Spring Boot
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 5: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Rest API và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 6: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Microservice và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Javascript Level 1: Khóa học Javascript Level 1 thực chiến Dự Án Web React JS
Chi tiết Xem tại đây