Java Level 1:
Khóa Học Thực Hành Project Java Swing Lưu Dữ Liệu File cho người mới
Hình thức: Online và Hỗ trợ từ xa
Giá: 600.000 đ
Tài liệu: Video sẵn, Code mẫu, Meeting Zoom trao đổi học.
Link đăng ký:  https://jmaster.io/
Khuyến mại: Đăng ký thêm khóa Java Core SQL được giảm 200k

Nội dung học:

1. TÌM HIỂU VÀ PHẦN TÍCH PROJECT

  • Đối Tượng Chính (Class)
  • Chức Năng (Use-Case)
  • UI Sẽ Làm

2. LẬP TRÌNH CƠ BẢN

  • Lập trình hướng đối tượng là gì
  • Thiết lập môi trường
  • Các kiểu dữ liệu cơ bản
  • Các toàn tử toán học
  • Kiểu String (Chuỗi) trong Java
  • Các kiểu hàm
  • Câu điều kiện if và if else
  • Vòng lặp while, do while, for
  • Mảng

3. LẬP TRÌNH OOP CƠ BẢN

  • Class và Instance của đối tượng
  • Biến và hàm static và Instance
  • Constructor
  • Setter và Getter
  • Quan hệ kế thừa
  • Class Object
  • Quan hệ đối tượng has a
  • Abstract class và Interface
  • Anonymous class
  • Đa hình

4. LẬP TRÌNH OOP NĂNG CAO

  • Try catch Exception
  • List, ArrayList, Vector
  • Collections utils
  • Đọc ghi đối tượng vào File

5. LẬP TRÌNH SWING

  • Frame, JPanel
  • Form (Button, TextFile, Label,…)
  • Table
  • Menu
  • Layout
  • Xử lý event-driven

6. HOÀN THIỆN PROJECT

  • Xây dựng Screen UI
  • Navigate Screen
  • Do Logic
  • Final App

Project labs sẵn code:

Project 1: Quản Lý Bán Hàng Trong Siêu Thị

Project 2: Quản Lý Nhân Sự

Project 3: Quản Lý dự án

Project 4: Quản Lý Tính Công Theo Sản phẩm

Project 5: Quản Lý Bán Hàng

Project 6: QUẢN LÝ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Project 7: QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN

Project 10: QUẢN LÝ CHO THUÊ XE Ô TÔ

Project 11: QUẢN LÝ TÍNH NHUẬN BÚT CHO PHÓNG VIÊN

Project 12: QUẢN LÝ BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Project 13: QUẢN LÝ BÁN VÉ THÁNG XE BUÝT

Project 14: QUẢN LÝ BÁN VÉ MÁY BAY

Project 15: QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG THEO NGÀY CÔNG

Chi tiết project: De thi LTHDT_2019


Xem thêm Các khóa học khác level học viên.

Java Level 1: Khóa Học Java Level 1 thực chiến Java Dự Án Swing cho người mới
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 2: Khóa học Java Level 2 thực chiến Dự Án Java Swing SQL quản lý
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 3: Khóa học Java Level 3 thực chiến Dự Án Web Servlet/Jsp
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 4: Khóa học Java Level 4 thực chiến Dự Án Spring Boot
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 5: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Rest API và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 6: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Microservice và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Javascript Level 1: Khóa học Javascript Level 1 thực chiến Dự Án Web React JS
Chi tiết Xem tại đây