Java Level 4:
Khóa Học Thực Chiến Project Java Spring Boot
Hình thức: Online và Hỗ trợ từ xa
Giá: 1.200.000 đ / 1 khóa project
Tài liệu: Video sẵn, Code mẫu, Meeting Zoom trao đổi học.
Yêu cầu: Nắm được kiến thức Java Core SQLJava Web

Nội dung học:

1. Modul “Quản lí phim” (chỉ dành cho sinh viên quốc tế, nếu có) cho phép quản lí (QL)
thực hiện thêm, sửa, xóa thông tin phim với mô tả chi tiết nghiệp vụ: QL chọn menu
quản lí phim → trang quản lí hiện ra → QL chọn chức năng sửa thông tin phim →
giao diện tìm phim theo tên hiện ra → QL nhập tên phim và click tìm kiếm → danh
sách các phim có tên chứa từ khóa hiện ra → QL chọn sửa một phim → giao diện
sửa phim hiện ra với các thông tin của phim đã chọn → QL nhập một số thông tin
thay đổi và click cập nhật → hệ thống lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành
công.
2. Modul “
Lên lịch chiếu” cho phép quản lí (QL) thực hiện lên lịch chiếu cho phim
(phòng chiếu) với mô tả nghiệp vụ: QL chọn menu quản lí lịch chiếu → chọn lên lịch
chiếu mới → giao diện lên lịch chiếu hiện ra → QL chọn lên phim từ danh sách sổ
xuống + chọn phòng chiếu từ danh sách sổ xuống + khung giờ chiếu và chọn giá vé từ
danh sách sổ xuống + click thêm lịch chiếu → Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo
thêm thành công.
3. Modul “
Bán vé xem phim” cho phép nhân viên (NV) rạp thêm thông tin bán vé cho
khách hàng với mô tả chi tiết nghiệp vụ: NV chọn menu bán vé → trang bán vé hiện
ra → NV chọn phòng chiếu hoặc tên phim trong danh sách sổ ra (theo yêu cầu của
khách) + chọn khung giờ chiếu → NV cho khách hàng chọn các ghế còn trồng trong
phòng chiếu → in ra vé và hóa đơn cho khách hàng: Tên rạp, số hiệu phòng chiếu,
ngày giờ chiếu, tên phim, số lượng vé, giá tiền cho mỗi vé+tổng số tiền của hóa đơn.
Nếu KH có thẻ thân thiết và muốn đổi điểm thì sẽ được đổi số vé tối đa so với mức
điểm hiện tại. Số vé còn lại thành toán bằng tiền như thông thường.
4. Modul “
Thống kê doanh thu” cho phép nhân viên (NV) rạp thống kê doanh thu bán
vé theo phim (hoặc theo rạp) với mô tả chi tiết nghiệp vụ: NV chọn menu thống kê →
chọn thống kê doanh thu theo phim (hoặc theo rạp) → nhập thời gian bắt đầu và kết
thúc thống kê → danh sách các phim (rạp) có hiện ra, mỗi dòng cho 1 phim: Mã, tên
phim, tổng số lượng vé bán ra, tổng doanh thu thu được, sắp xếp theo chiều giảm dần
tổng doanh thu. NV click vào một dòng của phim (rạp) thì hiện lên chi tiết tổng số tiền
thu được cho từng suất chiếu của phim, mỗi dòng tương ứng: suất chiếu, số lượng vé
bán ra, tổng tiền thu được. Sắp xếp theo thứ tự thời gian của suất chiếu từ cũ đến mới.
5. Modul “
Thống kê số vé theo ngày” cho phép nhân viên (NV) rạp thống kê số vé bán
được theo ngày trong tuần với mô tả chi tiết nghiệp vụ: NV chọn menu thống kê →
chọn thống kê số vé theo ngày trong tuần → nhập thời gian bắt đầu và kết thúc thống
kê → danh sách các ngày trong tuần hiện ra theo thứ tự thời gian, mỗi dòng cho 1
ngày: tên ngày, tổng số lượng vé bán ra, tổng doanh thu thu được. NV click vào một
dòng của một ngày thì hiện lên chi tiết tổng số vé và số tiền thu được cho từng suất
chiếu của phim trong ngày đấy.

Đăng ký học:

Project 1: Quản Lý Rạp chiếu phim – Đăng ký học

Project 2: Quản Lý Gara ô tô – Đăng ký học

Project 3: Quản Lý thư viện – Đăng ký học

Project 4: Quản Lý Xuất nhập – Đăng ký học

Project 5: Quản Lý cho thuê xe – Đăng ký học

Xem thêm Các khóa học khác level học viên.

Java Level 1: Khóa Học Java Level 1 thực chiến Java Dự Án Swing cho người mới
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 2: Khóa học Java Level 2 thực chiến Dự Án Java Swing SQL quản lý
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 3: Khóa học Java Level 3 thực chiến Dự Án Web Servlet/Jsp
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 4: Khóa học Java Level 4 thực chiến Dự Án Spring Boot
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 5: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Rest API và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 6: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Microservice và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Javascript Level 1: Khóa học Javascript Level 1 thực chiến Dự Án Web React JS
Chi tiết Xem tại đây