Java Level 3:
Khóa Học Thực Chiến Project Java Web Servlet/JSP
Hình thức: Online và Hỗ trợ từ xa
Giá: 700.000 đ / 1 khóa project
Tài liệu: Video sẵn, Code mẫu, Meeting Zoom trao đổi học.
Yêu cầu: Khóa Java Core SQL

Nội dung học:

1. TÌM HIỂU VÀ PHẦN TÍCH PROJECT

  • Đối Tượng Chính (Class)
  • Chức Năng (Use-Case)
  • UI Sẽ Làm

2. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

  • Xây dựng khung HTML
  • Style với CSS và Bootrap

3. LẬP TRÌNH SERVLET

  • Thao tác với HTTPServlet
  • Thao tác Request/Response
  • Làm việc với Servlet và JDBC
  • Sử dụng Session và Cookie
  • Bảo mật với Filter
  • Xử lý sự kiện Listener

4. LẬP TRÌNH JSP

  • Xử lý giao diện JSP
  • Thư viện EL, JSTL
  • Mô hình MVC

5. HOÀN THIỆN PROJECT

  • Xây dựng Screen UI
  • Navigate Screen
  • Viết controller view model
  • Kết nối Database
  • Hoàn thiện ứng dụng

Đăng ký học:

Project 1: Quản Lý Phòng khám – Đăng ký học

Project 2: Quản Lý Ký túc xá – Đăng ký học

Project 3: Quản Lý Chi nhánh ngân hàng – Đăng ký học

Project 4: Quản Lý Tòa nhà – Đăng ký học

Project 5: Quản Lý Vận tải – Đăng ký học

Xem thêm Các khóa học khác level học viên.

Java Level 1: Khóa Học Java Level 1 thực chiến Java Dự Án Swing cho người mới
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 2: Khóa học Java Level 2 thực chiến Dự Án Java Swing SQL quản lý
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 3: Khóa học Java Level 3 thực chiến Dự Án Web Servlet/Jsp
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 4: Khóa học Java Level 4 thực chiến Dự Án Spring Boot
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 5: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Rest API và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 6: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Microservice và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Javascript Level 1: Khóa học Javascript Level 1 thực chiến Dự Án Web React JS
Chi tiết Xem tại đây