Các khóa học theo level học viên.

Java Level 1: Khóa Học Java Level 1 thực chiến Java Dự Án Swing cho người mới
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 2: Khóa học Java Level 2 thực chiến Dự Án Java Swing SQL quản lý
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 3: Khóa học Java Level 3 thực chiến Dự Án Web Servlet/Jsp
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 4: Khóa học Java Level 4 thực chiến Dự Án Spring Boot
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 5: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Rest API và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Java Level 6: Khóa học Java Level 6 thực chiến Dự Án Spring Microservice và React JS
Chi tiết Xem tại đây

Javascript Level 1: Khóa học Javascript Level 1 thực chiến Dự Án Web React JS
Chi tiết Xem tại đây

Thay vì học toàn bộ khóa học từ lý thuyết đến thực hành. Chúng ta sẽ học theo hình thức chia nhỏ, thực chiến vào thẳng project và yêu cầu ngay từ đầu, từ đó phân tích và học theo các bài học áp dụng luôn vào giải quyết project.

Khóa học liên tục đảm bảo học viên không bị quên kiến thức và liền mạch tư duy. Các khóa học theo bộ video và code mẫu để các bạn xem và thực hành, cũng như khi học các bạn sẽ được review code, hướng dẫn hỏi đáp trực tiếp giảng viên.